مشاوره و پشتیبانی

پست های دارای برچسب مقایسه تاثیر فعالیت در فاصله تاخیر آگاهی از نتیجه بر عملکرد و یادگیری تکلیف حرکتی